Työterveysyhteistyö

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon välistä suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. Työterveysyhteistyön tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto toimii työterveyskysymysten asiantuntijana ja tavoitteena on tuottaa hyötyä asiakkaan liiketoiminnalle.

Toiminnan suunnittelu perustuu aina tehtyyn työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvityksen perusteella on määritelty terveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn näkökulmasta työpaikan voimavarat ja riskit. Sen perustella laaditaan kirjallinen toimintasuunnitelma, joka sisältää suunnitelman työterveyspalveluiden sisällöstä työpaikan tarpeiden mukaisesti. Toimintasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan työpaikan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Työterveystoiminnasta tehty raportti sisältää mm. tietoa työpaikan työkykyriskeistä ja voimavaroista, kustannuksista sekä sairauspoissaoloista.

Työkyvyn ja työurien pidentyminen on myös työnantajalle taloudellisesti kannattavaa. Näin osoitettiin Oulun kaupungin yhdessä liikelaitoksessa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan ensimmäisinä vuosina tehty investointi näkyy tulevina vuosina merkittävästi alhaisempi toimintakuluna. Tässä esimerkissä kustannustaso oli 600 000 € alhaisempi vuodessa vuonna 2013 kuin aiempina vuosina. Säästö syntyi pääosin alentuneina eläkekustannuksina ja vähentyneinä sairauspoissaoloina.