Työpaikkaselvitykset

Työpaikkaselvityksen tarkoituksena on määritellä työssä esiintyviä riskejä ja voimavaroja ja arvioida niiden merkitystä terveydelle ja työkyvylle. Työterveystoiminnan sisältö perustuu työpaikkaselvityksessä ilmenneisiin tarpeisiin. Työpaikkaselvitys on jatkuvaa ja prosessinomaista. Se voi sisältää mm. kyselyitä, työpaikkakäyntejä, yhteisiä interventioita ja/tai mittauksia. Työpaikkaselvityksessä hyödynnetään työpaikalla tehtyjä riskien arviointeja.

Työpaikkaselvityksestä laaditaan kirjallinen raportti, johon on kirjattu työpaikkakäynnillä tehdyt havainnot, niiden edellyttämät tarpeet ja toimenpide-ehdotukset. Raportin on oltava nähtävillä työpaikalla.

Työpaikkaselvityksen lisäksi voidaan tehdä myös nk. suunnattuja selvityksiä. Suunnattu työpaikkaselvitys tehdään tarvittaessa esiin tulevan ongelman, erityistarpeen tai terveysriskin perusteella. Selvityksen voi suunnata johonkin työpaikan osa-alueeseen tai esim. yhden yksittäisen työntekijän ergonomian selvittämiseen.